Carta de compromís educatiu

D’acord amb l’article 20 de la Llei d’Educació la família i l’Escola, conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta d’ambdues parts, acordem signar la següent carta de compromís educatiu.

El centre escolar es compromet a:

 • Facilitar a l’alumne/a una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat.
 • Vetllar pels drets escolars de l’alumne/a.
 • Respectar les conviccions ideològiques de la família.
 • Informar la família sobre les normes de l’Escola.
 • Informar la família sobre els resultats acadèmics de l’alumne/a.
 • Adoptar mesures educatives alternatives o complementàries si l’alumne/a ho necessita i informar la família.
 • Mantenir una entrevista personal per curs escolar amb la família.
 • Comunicar a la família les faltes d’assistència de l’alumne/a.
 • Atendre les sol•licituds d’entrevista de les famílies.

La familia es compromet a:

 • Assistir a les reunions generals i a les entrevistes particulars per estar ben informats.
 • Respectar el centre escolar, el seu projecte educatiu i les seves normes.
 • Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i promoure actituds favorables al desenvolupament del projecte educatiu del centre.
 • Reconèixer i recolzar l’autoritat del professorat.
 • Vetllar per que el nostre fill/a faci els deures escolars.
 • Vetllar per la puntualitat.
 • Vetllar per que el nostre fill/a tingui tots els materials necessaris.
 • Justificar les faltes d’assistència a les classes.
 • Sol·licitar entrevista per conèixer i valorar l’evolució dels fills/es.
 • Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 • Conèixer, valorar i col•laborar amb l’AMPA de l’Escola.

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto